3. mája Jn 14, 6-14

„Už teraz ho poznáte a videli ste ho“. Kde, kedy, ako? V Ježišovi Kristovi, ohlasovanom v Cirkvi, to jest na kríži, vidíme vyjadrenie podstaty Boha Otca. Jeho podstatou je obetujúca sa láska, ktorá sa nezastavuje pred extrémnym dôkazom o svojej nezištnosti, darovaním vlastného života.

2. mája Jn 15, 9-11

Všetci máme skúsenosť túžby podeliť sa radosťou. Dnes vidíme Ježiša prežívať to isté. Chce, aby jeho radosť bola našou. A nielen to. Aby sa táto radosť v nás rozvíjala. Vidíme tiež, že táto radosť vyplýva zo skúsenosti s Otcom a jeho láskou. Z tejto perspektívy je potrebné uvažovať o našej viere.

25. apríla Mk 16, 15-20

Čo je opakom viery? Čo znamená neveriť? Málokedy si to uvedomujeme, ale neveriť Bohu znamená zostávať pri predsudkoch. Pri predstavách o Bohu, ktoré sa najrozličnejším spôsobom, ako burina, ani nevieme kedy, ujali v našom vnútri. Sú viac alebo menej v každom z nás, ale smutné je, ak náš vzťah s Bohom stojí na týchto predsudkoch a neposúva sa aspoň trošku bližšie k opravdivému poznaniu toho, ktorý je prameňom života a spásy.

22. apríla Jn 10, 1-10

"Ja som prišiel, aby mali život a aby ho mali hojnejšie," povedal Ježiš. Preto by sme mali prechádzať cez neho ako cez bránu, počúvajúc jeho slová a prijímajúc ho v sviatostiach a medzi našimi bratmi a sestrami. Tak sa v nás postupne rozvíja nový život.

21. apríla Jn 10, 11-18

Je veľa rozdielov medzi pastierom oviec a nádenníkom. Medzi iným aj v tom, že nádenník sa o ovce stará za peniaze. Ježiš sa o nás stará a bojuje za nás nikdy nie kvôli tomu, čo mu dávame, alebo čo by sme mu mohli dať...

20. apríla Jn 6, 60-69

Uveriť a spoznať - to sú slovesá, ktoré vyjadrujú cestu, akú absolvovali apoštoli a akou prechádza každý kresťan. Nielen uveriť, ale aj spoznať, zakúsiť. Ide teda o skúsenosť, a nielen o nejaké teoretické poznanie, - skúsenosť jednoty, ktorá je dielom Ducha Svätého.

19. apríla Jn 6, 52-59

Mať život v sebe, ako o tom hovorí dnešné evanjelium, neznamená jednoducho žiť, ale znamená byť prameňom života, z ktorého sa môžu napiť iní. A toto z nás chce Ježiš utvoriť.

18. apríla Jn 6, 44-51

Vstúpiť na cestu nasledovania Ježiša Krista znamená smerovať k večnému životu. Kráčať po tejto ceste je ako jesť chlieb. Rovnako jednoduché, bezprostredné a posilňujúce.

17. apríla Jn 6, 35-40

Ježiš nám odhaľuje tajomné pravdy Otcovej vôle a svojho poslania. Všetky sú preniknuté nesmiernou láskou Otca ku každému človeku a nesmiernou ochotou Božieho Syna stať sa pre nás chlebom - každodenným pokrmom prinášajúm do nášho vnútra večný život.

16. apríla Jn 6, 30-35

Aj my máme ten problém. Požadujeme znamenia z neba, ktoré by zodpovedali našej predstave o Bohu, o náboženstve a o našom vzťahu k Bohu. Sme na púšti a chceme mannu, ktorá nás nasýti hneď. Podľa našich predstáv. Chceme napríklad, aby sa zmenila povaha nášho nadriadeného, aby sa iní nadchli pre naše plány, aby ma už toľko nebolelo, aby ma mali všetci radi... Ježiš však prišiel dať nám oveľa významnejší dar.

15. apríla Jn 6, 22-29

Aj teba zaujíma, čo sú to Božie skutky? Všeličo si pod tým predstavujeme. V dnešnom evanjeliu ti Ježiš dáva odpoveď: „Boží skutok je veriť v toho, ktorého on poslal.“

14. apríla Lk 24, 35-48

"Dotknite sa ma a presvedčte sa!" Dnešná evanjeliová stať zdôrazňuje reálne dôsledky zmŕtvychvstania. Vskutku, v dôsledku Kristovho zmŕtvychvstania druh homo sapiens už nie je to, čo pred tým. Bol obnovený súvis medzi hlbokými túžbami našej prirodzenosti a Božím prísľubom večnosti. Muži a ženy môžu znovu zdvihnúť svoj zrak a hľadieť za horizont svojho hrobu.

13. apríla Jn 6, 16-21

Kresťania sú deťmi svetla a predsa musia žiť v noci a veslovať proti vetru. Je to každodenná skutočnosť. Chceli by sme, aby sa veci zmenili, ale nie v tom je ozajstný veľkonočný zázrak. Ten opravdivý zázrak je v tom, že viem, uprostred protivenstiev každodennosti, nadprirodzene milovať tých, ktorých mám okolo seba.