12. apríla Jn 6, 1-15

"Ale to povedal len preto, že ho skúšal". Áno, Pán Boh nás skúša. Nie preto, žeby nás nepoznal, ale preto, že sa nepoznáme my. Je skutku dobré pamätať na to, že náročné situáce, ktoré prežívame, majú aj tento zmysel - spoznať sa, uvidieť pravdu o sebe a "výjsť na svetlo".

11. apríla Jn 3, 31-36

Vyplatí sa zapamätať si túto vetu z dnešného evanjelia: Otec nedáva Ducha podľa miery! Nemusíš sa báť, Boh nepozerá v tejto veci na žiadne miery, ani v tebe, ani mimo teba. Božia štedrosť hľadí len na tvoje šťastie, na potrebu žiť a dospievať v láske.

9. apríla Jn 3, 7b-15

Áno, biologicky sa znovu nemôžeme narodiť, ale táto túžba po novom začiatku, ktorá je v nás, je ozvenou nášho povolania k novej kvalite života. A o nej hovorí dnes Ježiš. My o tom počúvame, aby sme ho o to prosili. O novú kvalitu života, ktorú už nie je možné stratiť a vyviera z nášho vnútra. Ježišov dar Ducha môže neustále obnovovať ten najdôležitejší rozmer našej existencie.

8. apríla Lk 1, 26-38

Pán si vyberá Máriu, aby sa stála nástrojom spásy pre všetky pokolenia. Robí to nezištne, zhliadajúc na jej poníženosť, na jej malosť. Dnes sme pozvaní sa zapozerať do tohto momentu a uvidieť aj naše vyvolenie a ako ona uveriť, že sme naplnení milosťou pre naše poslanie.

6. apríla Mk 16, 9-15

Úryvok z konca Evanjelia podľa sv. Marka je plný konštatovaní o neviere učeníkov na zvesť o Ježišovom zmŕtvychvstaní. Ježiš kritizuje ich nevieru, no v tej istej chvíli ich posiela do celého sveta a ohlasovať evanjelium všetkému stvoreniu. A my vieme, ako to pokračovalo. Paradoxne, ani naša slabá viera nie je prekážkou pre naše povolanie.

5. apríla Jn 21, 1-14

Ježišovo pozvanie "Poďte jesť!" nám zjavuje Jeho staroslivosť a láskavosť. To silne vyznieva hlavne v protiklade s našimi jalovými snahami. Vraciame sa opakovane k nášmu obvyklému živobytiu, ale ono nás nevie nasýtiť. Našťastie Kristus je verný a čaká až sa obrátime a nájdeme nasýtenie u neho.

4. apríla Lk 24, 35-48

Stáva sa, že ľudia prepadnú smútku a beznádeji natoľko, že ich už nič nedokáže dostať z tohto stavu. Do ich presvedčenia, že sa im v živote nič nepodarilo a nikdy nepodarí, nedokáže preniknúť ani kvapka nádeje. Učeníci stretávajúci Ježiša po jeho zmŕtvychvstaní sú tak zmätení a naľakaní, že si myslia, že vidia ducha... Aké šťastie, že Pán je vytrvalý a má slovo, schopné preniknúť hrubu vrstvu nášho zmätku, smútku, strachu a beznádeje, a zobudiť v nás nový život!

3. apríla Lk 24, 13-35

Je to ohromná veta dnešného evanjelia: keď sa im otvorili oči a spoznali ho, on im zmizol. Hovorí nám to čosi zásadné o našej viere. Že naša viera je neustále takouto dynamikou: keď sa ti otvárajú oči, On mizne. Vidíme stále o niečo lepšie, ale nie je nám dané vlastniť to, čo vidíme. Sme takto pozvaní ísť znovu o čosi ďalej. Máme tu totiž do činenia s nekonečne nás prekračujúcími tajomstvami.

2. apríla Jn 20, 11-18

Mária Magdaléna prišla za Ježišom ešte v noci, no ukázalo sa, že táto noc je počiakom úplne nového Dňa. Je dôležité, aby sme aj my prichádzali za Ježišom počas "noci", to jest uprostred situácií, keď možno nevidíme nádej ani východiská pre náš život. S Ježišom sa tieto situácie stávajú počiatkom niečoho úplne nového...

1. apríla Mt 28, 8-15

Pravda a klamstvo sa šíria zároveň. Pritom zo srdca vychádza to, čo je vnútri: život alebo smrť, dar alebo korisť, milosť alebo peniaz, bratia alebo "svätý pokoj".

29. marca Jn 18, 1 – 19, 42

Otázku „Nie si aj ty z jeho učeníkov?“ dostávame často, keď sa ohrievame pri ohni života v spoločnosti. A zapierame. Dnešné evanjelium nás v tom cez Petra fotografuje. A teda aj pozýva zaplakať a prijať od Ježiša odpustenie a nový život.

28. marca Jn 13, 1-15

 „Teraz ešte nechápeš, čo robím, ale neskôr pochopíš.“ Koľké veci, ktoré nám robí Pán (cez dané slovo, cez sviatosti, cez cirkev, cez udalosti života) nechápeme, keď sa k nám dostávajú?! Nemusíme. Príjmijme ich s pokojným duchom ako službu a znak Jeho láskavosti, ktorých význam objavíme v príhodnom čase.

27. marca Mt 26, 14-25

"Som to azda ja?" To je otázka na dnešný deň. Dnešný deň totiž by mal byť dňom úprimného vyznania vlastnej pochabosti a skrúšenej modlitby o vernosť Kristovej láske.