12. marca Jn 5, 1-3. 5-16

"Chceš ozdravieť?" Niekedy je najväčším problémom chcieť. A v podstate, bez chcenia sa nikdy nič nepohne v našom živote. Keď už však máme jasno v našich túžbach, vtedy sa nájde aj človek aj prameň, kde môžeme zažiť zmenu. Ako je to teda dnes v tvojom srdci s tvojimi túžbami? Kam ťa vedú a kam nie?

11. marca Jn 4, 43-54

„Ak nevidíte znamenia a divy, neveríte.“ Ktovie, možnože táto veta vôbec nie je výčitkou, ako ju obyčajne vykladáme. Možnože je tvrdením o našej prirodzenosti a prirodenosti viery. Potrebujeme vidieť znamenia a divy, aby sme uverili. Prosme teda o milosť vidieť, zachytiť tie znaky a divy, ktoré sa dejú okolo nás, aby sme verili a verili viac.

10. marca Jn 3, 14-21

"Kto v Neho verí, nie je súdený!" Lebo veriť v Ježiša Krista znamená veriť v Božiu lásku. A veriť v túto lásku znamená zachrániť sa, spasiť. Naopak, žiť bez tejto lásky je podstatou nášho života smrť a smútok. Preto Ježiš tu hovorí aj o súde. Ten spočíva v tejto možnosti postaviť sa vo viere po strane Božej lásky alebo pozostať v tme samoty. Je to súd, ktorý sa koná tu a teraz, a neustále. Naša súčasná odpoveď rozhoduje o našej večnosti.

9. marca Lk 18, 9-14

Aj ty potrebuješ na svoje ospravedlnenie spomínať druhých a ich hriechy, ako farizej? Alebo si ako mýtnik, ktorý si nerobí žiadne ilúzie o svojej hriešnosti, ani o tom, že len Boh ho môže ospravedlniť?

8. marca Mk 12, 28b-34

Ježiš odpovedá častokrát otázkami, alebo slovami, ktoré sa nezdajú jasné. Inokedy odpovedá veľmi jednoucho a priamo, ako v dnešnom evanjeliu. Prečo to tak je? Pretože nie vždy je jeho poslucháč pripravený na priamu odpoveď a potrebuje počuť niečo iné, než to, kam mieri jeho otázka. Dozrievame do pripravenosti na Ježišové slová. Nie vždy sme pripravení, ale Ježiš nás nikdy nenecháva bez svojho slova.

6. marca Mt 5, 17-19

Dnešné evanjelium nás pozýva s láskou a pozorne čítať Sväté Písmo a prijímať všetko, čo v je ňom. Aj tie najmenšie veci, ktoré sa pri povrchnom čítaní môžu zdať bezvýznamné. Aj to je slovo Boha, ktoré sa nám takto môže dať poznať úplne novým spôsobom.

5. marca Mt 18, 21-35

Slovo almužna má v gréčtine aj v hebrejčine ten istý pôvod, čo slovo milosrdenstvo. Sme pozvaní v tomto čase konať milosrdenstvo, čiže predovšetkým darovať dlhy svojim vinníkom, odpúšťať. Znovu a znovu. Ak sme vysporiadní na tejto úrovni, môžeme konať milosrdenstvo aj dávajúc pomoc ľuďom núdznym.

3. marca Jn 2, 13-25

"Mnohí uverili v jeho meno", ale vieme ako to skončilo v Jeruzaleme, málokto zostal s Ním. Ježiš sám však vie, čo je v človeku. Čo je v tvojom srdci dnes?

2. marca Lk 15, 1-3. 11-32

To dnešné evanjelium nás pozýva kontemplovať veľkosť slobody, ktorú nám Pán Boh vo svojej láske k nám necháva. Vidíme ju v tom otcovi, ktorý dovoľuje svojim synom ísť po pomýlených cestách. Iba Boh takto miluje. Lebo iba On má plán B. Jeho Syn, Ježiš Kristus, zaplatil zaň dobrovoľne svojou smrťou.

1. marca Mt 21, 33-43. 45-46

Boh riskuje veľmi veľa... Napriek našim chybám a našej nezrelosti je pripravený dokázať nám, že v nás verí a dať za to aj to najcennejšie, dokonca aj svojho Syna. Aby sme sa stali jeho synmi a dcérami, ktorí Ho slobodne príjmu.

29. februára Lk 16, 19-31

Lepšie žiť ako žobrák Lazár, ukrižovaný s Kristom, než ako boháč, ktorý hodoval deň čo deň. Veríš tomu? Kiežby nám toto pôstne obdobie pomohlo uvidieť túto pravdu!

28. februára Mt 20, 17-28

V matke Zebedejových synov spoznávame matku túžby po presadení sa, ktorá porodila každého z nás. Ježiš však "vzal osve svojich učeníkov", čiže vyvolil si nás z davu nie pre to, aby sme panovali nad inými, ale aby sme pili z Jeho kalicha: nasledovali Ho, slúžili iným a vystúpili za Ním do Jeruzalema...

27. februára Mt 23, 1-12

Služobník - jedno z najkrajších mien pre kresťana. Sám Ježiš Kristus je nám vzorom, v tom, čo to znamená. On hovorí: "Kto je medzi vami najväčší, bude vaším služobníkom". Premysli dnes vo svetle tohto poriadku svoje vzťahy a roly.