29. mája Mk 10, 32-45

Piť kalich, z ktorého pil náš Pán - to je podstata pozvania, ktoré sme dostali ako kresťania. 

28. mája Mk 10, 17-27

Kam je upriamená tvoja pozornosť? Tiež na to, čo všetko si musel opustiť, keď si vykročil za Kristom? Alebo už vidíš niečo z daru, ktorého sa ti dostalo? Že najväčšou, absolútne postačujúcou odmenou je mať samého Krista, a s ním aj spoločenstvo jeho učeníkov.

27. mája Mk 10, 17-27

Ježiš naňho pozrel s láskou... Ježiš pozerá s láskou na horlivosť, na našu úprimnú túžbu po dobre, aj keď je nezrelá. A je pripravený nás podopierať a ukazovať, čo nám ešte chýba.

26. mája Mt 28, 16-20

Pre nás ľudí šťastie znamená vystačiť si sám. Keď však hovoríme, že Boh je Trojica, znamená to, že hoci je najväčšou, najdokonalejšou bytosťou, ktorá je všemohúca a všeobjímajúca, to najpodstatnejšie pritom je to, že je Otcom i Synom i Duchom Svätým. To znamená, že neexistuje dokonalosť a opravdivé šťastie bez zdieľania s inými. Všetky iné predstavy o šťastí a naplnení vychádzajú zo strachu a našej neochoty nechať sa prekvapiť.

25. mája Mk 10, 13-16

Opravdivý odpočinok, opravdivý pokoj a naplnenie, všetko to, po čom túžime v hĺbke svojho srdca - toto všetko je dar bezpodmienečnej lásky nášho Pána Ježiša Krista. Bezpodmienečnej z jeho strany, samozrejme. Existujú však podmienky po našej strane. Keďže tento dar je dar, nie je nánútený, je potrebné ho prijať.

24. mája Mk 10, 1-12

Uznávaš, že tvoje manželstvo, kňazstvo alebo povolanie má svoj pôvod v Bohu? Že to jednoducho nie je len nejaká ľudská alebo telesná záležitosť? Pretože iba týmto spôsobom môžeme nájsť spásu, slobodu, pokoj a každý deň jasné slovo, ktoré nás vracia späť našim manželským partnerom, našim spoločenstvám a našej misii.

23. mája Mk 14, 22-25

Moje telo, moja krv, vezmite... Ježiš veľmi dobre vedel, že význam jeho slov nie je len symbolický: "Už nebudem piť z plodu viniča..." Ako veľkňaz symbolom naznačoval nadchádzajúce udalosti. Kiežby sme aj my mali na eucharistii účasť, ktorá nám pomôže dozrievať v našom všeobecnom povolaní ku kňazstvu.

22. mája Mk 9, 38-40

Dnes to voláme polarizácia, ale ide o stále tú istú podvratnú činnosť Zlého, ktorý nenávidí jednotu schopnú podporovať inakosť. Kiež by sme mali čosi z Ježišovho pohľadu na veci a vedeli nachádzať dobro a tešiť sa z neho, kdekoľvek ho stretáme.

21. mája Mk 9, 30-37

Aj my prechádzame Galileou. Žišli sme z veľkonočnej hory kontemplácie a vrátili sme sa do našej každodennosti. Galilea to je náš bežný život, kde prebieha hranica medzi svetom pohanstva a viery. Svet nás neustále ťahá za rukáv a chce nás posadnúť. My však prechádzame touto našou Galileou s Ježišom Kristom - neverejne a učiac sa: "Nechcel, aby o tom niekto vedel, lebo učil svojich učeníkov".

20. mája Jn 19, 25-34

„Žíznim.“ Stav smädu vyjadruje silnú túžbu po naplnení prísľubov, vo viere v ktoré Ježiš kráčal na Golgotu a vystúpil až na kríž. Ich napnením bolo Ježišovo vzkriesenie a zoslanie Ducha Svätého na Jeho učeníkov. Aj my sa účíme mať smäď po napnení Otcových prísľubov. To je opravdivá a hlboká modlitba, v ktorej nás sprevádza Mária a celá Cirkev.

19. mája Jn 15, 26-27; 16, 12-15

Tešiteľ, Duch pravdy od Otca, je darom, vďaka ktorému dostávame všetko, čo potrebujeme. Veď On nás pozná lepšie ako my sami. Počúvajme! Prosme a počúvajme!

18. mája Jn 21, 20-25

"Čo teba do toho? Ty poď za mnou!" Koľko sa staráme do vecí, do ktorých nás nič. Prosme Ducha Svätého, ktorý prináša so sebou dar rady, aby nám pripomínal toto Ježišovo slovo, vždy keď to bude potrebné.

17. mája Jn 21, 15-19

Nebola to náhoda, že sa tri krát Ježiš pýtal Petra na to isté. Tri krát Peter zradil Ježiša. Tri boli dni, ktoré Pán strávil v hrobe. Zatiaľčo svet hľadá zradcov, aby ich zastrelil, Ježiš hľadá Petra, aby ho sprevádzal až na dno jeho hriechov a namiesto odsúdenia ho zahrnul odpustením.