Levoča: Rok 2012 v Útulku sv. Františka

Útulok - miniNaše zariadenie funguje od septembra 2011, kedy ho na sviatok Sedembolestnej Panny Márie, patrónky slovenského národa slávnostne posvätil spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka. Toto dielo je zverené do starostlivých materinských rúk Levočskej Panny Márie...

Naše zariadenie funguje od septembra 2011, kedy ho na sviatok Sedembolestnej Panny Márie, patrónky slovenského národa slávnostne posvätil spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka. Toto dielo je zverené do starostlivých materinských rúk Levočskej Panny Márie, ktorá ho vedie a chráni a preto jej s dôverou odovzdávame všetky naše ďalšie kroky.

Klienti do nášho útulku prichádzajú s ťažko riešiteľnými životnými situáciami z dôvodu nejakého druhu závislosti alebo straty domova. Týmto ľuďom sa venujeme v sociálnej oblasti a vedieme ich k nadobúdaniu sociálnych zručností, k schopnosti komunikovať s inými ľuďmi, s rôznymi inštitúciami pri vybavovaní nevyhnutných úradných záležitosti, pri aktívnom hľadaní zamestnania, pri riešení otázky bývania a  problematických situácií.

Garanciu odbornosti zabezpečuje prítomnosť sociálneho pracovníka, psychiatra a pravidelné týždenné psychoterapie klientov na rôzne témy všetkých typov závislosti, zvlášť alkoholovej a tému ľudí bez domova. Osobitý dôraz v našom zariadení kladieme na pracovnú terapiu klientov. Základom je pravidelné upratovanie a údržba útulku, sezónne práce v záhrade pri pestovaní zeleniny, zemiakov, ovocia, chov domácich zvierat (králiky, sliepky, ovce, koza), úprava a údržba kláštorného nádvoria, pomoc pri upratovaní chrámu Sv. Ducha.

V roku 2012 naši klienti svojpomocne vykonali všetky údržbárske, drobné stavebné a maliarske práce v útulku pri jeho rekonštrukcii. Aktívne sa zúčastňovali verejnoprospešných prác pre obecný úrad a mestské lesy; upratovacích prác pre hypermarket ako aj sezónnych prác pri hrabaní sena. Niektorí z nich sa po úspešnom absolvovaní prijímacieho pohovoru zapojili do pracovného pomeru s pracovnou zmluvou. Najmä v zimnom období sa klienti venovali výrobe rôznych bytových doplnkov, vianočných a veľkonočných dekorácii, šperkov, náhrobných a adventných vencov. Táto manuálna činnosť prispela k formovaniu a rozvíjaniu ich schopností, zručností a pracovných návykov, ktoré klientov posúvajú v živote dopredu.

Zamestnanci a klienti útulku sa v minulom roku intenzívne venovali rôznym formám terapie, nevynímajúc kultúrno-spoločenskú oblasť. Sprevádzkovali sme spoločenskú miestnosť, ktorá slúži na voľnočasové aktivity. V letných mesiacoch sme zorganizovali spoločné posedenie spojené s opekaním v záhrade a nezabúdame ani na životné jubileá našich klientov. Pekné kultúrne a inšpirujúce zážitky si klienti odniesli z návštevy akcie Tajomná Levoča a projektu Piotra Rubika v košickej Steel Aréne.

V duchovnej oblasti významný prínos pre klientov v ich duchovnom vedení predstavovala prítomnosť kňaza rehoľníka, jeho slová a spoločné modlitby. Klienti sa denne zúčastňovali na sv. omši, spoločných modlitbách sv. ruženca a duchovnej katechéze na rôzne témy. Pravidelne týždenne sa konali stretnutia abstinentského združenia Kruciáta oslobodenia človeka pod vedením pátra Romana s večernými adoráciami Najsv. Sviatosti Oltárnej, ktoré boli veľkým duchovným  prínosom pre všetkých našich klientov. Naša hlboká vďaka za duchovnú formáciu klientov a všestrannú pomoc a podporu pri budovaní a ďalšom rozvoji nášho zariadenia sociálnej služby patrí gvardiánovi pátrovi Adamovi a pátrovi kustódovi Tomášovi.

Účasťou na pútnickych miestach v Krakove – Sanktuáriu Božieho Milosrdenstva v Lagievnikoch a v Medžugorí pri Medžugorskej Panne Márii si naši klienti modlitbou a obetami vyprosovali silu pre ľudí závislých a pomoc do ďalšieho života. Taktiež navštívili komunitu Cenacolo, kde si vypočuli svedectvá členov komunity. Zamestnanci a klienti útulku sa zúčastňovali sv. omší na Mariánskej  hore ku cti Levočskej Panny Márie a modlitbových pobožností v Roku viery. Naše zariadenie v minulom roku navštívila aj minoritská mládež zo spoločenstva Pavol, ktorá pripravila pre klientov duchovný program o Božej láske a vo vianočnom období spolu s našimi klientmi vystúpila s vianočnými koledami a vinšmi v živom betleheme spojenom s detským workshopom a kapustnicou.

Naše úprimné poďakovanie patrí aj vdp. farárovi Vladimírovi Maslákovi z občianskeho združenia Dobrý Pastier v Kláštore pod Znievom za jeho pomoc a podporu nášho útulku a všetkým našim dobrodincom, ktorí prispeli svojimi milodarmi na chod a fungovanie nášho zariadenia. Veľmi si to vážime a denne všetkých vkladáme do našich modlitieb a vyprosujeme hojné nebeské požehnanie.  

Text: Iveta; foto: Mária