Levoča

Levoča: Vigília Zoslania Ducha Svätého

Keď Ježiš odchádzal k svojmu a nášmu Nebeskému Otcovi, sľúbil nám, že nás nenechá samých, ale že nám pošle Tešiteľa – Ducha Svätého. V dôvere v Jeho slová, sme boli 40 dní po Nanebovstúpení Pána, v predvečer Zoslania Ducha Svätého (30. mája) zhromaždení na jednom mieste – v minoritskom kostole sv. Ducha v Levoči, aby sme spolu očakávali sľúbený dar.

 

Keď Ježiš odchádzal k svojmu a nášmu Nebeskému Otcovi, sľúbil nám, že nás nenechá samých, ale že nám pošle Tešiteľa – Ducha Svätého. V dôvere v Jeho slová, sme boli 40 dní po Nanebovstúpení Pána, v predvečer Zoslania Ducha Svätého (30. mája) zhromaždení na jednom mieste – v minoritskom kostole sv. Ducha v Levoči, aby sme spolu očakávali sľúbený dar.

Už mesiace predtým sme v spolupráci s Gréckokatolíckou farnosťou Levoča pripravovali program, ktorý by ľudí oslovil a modlili a postili sme sa, aby priniesol svoje ovocie.

Hlavnou témou vigílie bolo 1. Božie prikázanie – JA SOM PÁN,TVOJ BOH, NEBUDEŠ MAŤ INÝCH BOHOV – prikázanie výhradnej lásky k jedinému Bohu. Ľudia totiž zabudli na zmluvu, ktorú dobrovoľne uzavreli s Bohom, zabudli na všetky dobrodenia, ktoré pre nich Boh vykonal a denne koná, už nehľadajú pomoc a útechu u Neho, ale vyhľadávajú „bôžikov“ a klaňajú sa im.

Pozvaným hosťom večera bol gréckokatolícky kňaz z Prešova, vedúci Gréckokatolíckej evanjelizačnej školy sv. Mikuláša a exorcista Prešovského arcibiskupstva – otec Jozef Maretta.

Program vigílie sme začali o 17-tej hodine slávením gréckokatolíckeho akatistu k Presvätej Bohorodičke, ktorý viedol farár gréckokatolíckej farnosti v Levoči – otec Rastislav Višňovský. Nasledovala sv. Omša, počas ktorej nám otec Maretta povedal úvodné slová k svojej prednáške a následnej diskusii. S humorom jemu vlastným a s úsmevom na tvári nám priblížil aj tak dosť ťažkú tému a upozornil nás na novodobé formy modloslužby tak rozšírené a akceptované v súčasnej spoločnosti (horoskopy, numerológia, veštenie, ľudové liečiteľstvo, homeopatiká, Feng-Shuej, jóga a množstvo iných).

Počas poklony Sviatosti Oltárnej sa plný kostol ľudí jednohlasne zriekal všetkého, čím sa spreneveril Božej láske, obnovil si krstné sľuby a opätovne vyznal Ježiša za svojho jediného Pána.
Boh nechce, aby hriešnik zomrel, ale aby sa obrátil a žil. Boh je milosrdný Otec, ktorý neodsudzuje, ale s láskou prijíma márnotratného syna a za to si zaslúži našu chválu. Tú sme Mu vyspievali počas modlitby chvál, ktorú viedlo spoločenstvo z Ružomberka.

Duch Svätý je duchom pravdy. Dovoľte mu, aby vám ukázal pravdu o vás a proste Ho o silu vzdať sa všetkého, čo vám bráni úplne prijať Boha za svojho Pána. Veď kdeže je národ taký mocný, ktorý by mal svojich bohov tak blízko, ako je Pán, náš Boh, kedykoľvek k Nemu voláme?

Text: Denisa; foto: S. Paločko