Levoča

20. výr. vzniku Slovenskej kustódie

V pondelok, 2. januára 2023, sa v minoritskom kostole sv. Ducha v Levoči stretli slovenskí bratia minoriti

, aby spoločne oslávili a ďakovali Bohu za 20 rokov existencie provinciálnej kustódie na Slovensku. Na slávnosti nechýbali ani bratia zo susedných minoritských jurisdikcií z Poľska, Čiech a Ukrajiny, a taktiež bratia františkáni, diecézni kňazi či rehoľné sestry z rôznych spoločenstiev.

Slávnostnej sv. omši predsedal administrátor spišskej diecézy Mons. Ján Kuboš, ktorý vo svojej homílii povzbudil bratov a veriacich slovami: „Je potrebné, aby sme sa usilovali byť vždy blízko pri Ježišovi. S pohľadom upretým na Krista, dávajme sa ochotne do služby Bohu a blížnym, tak ako vaša patrónka Nepoškvrnená. Snažme sa rozdávať okolo seba opravdivú radosť. Veď túto radosť nám ustavične vyprosuje Ona – Príčina našej radosti. Toto želám celej rodine Minoritov na Slovensku aj do ďalších rokov.

Na záver slávnostnej sv. omše sa prihovorili všetkým zhromaždeným bratom aj generálny asistent P. Tomáš Lesňák, krakovský provinciál P. Marian Gołąb a kustód P. Lucián M. Bogucki, ktorí povzbudili bratov, aby s vďačným srdcom chválili Boha za to, čo je už za nami, ale zároveň s nádejou a vierou hľadeli do budúcnosti, pretože Boh dokáže robiť v našich životoch veci nové a zázračné.

Po sv. omši slávnosť pokračovala pri spoločnom stole v miestnej reštaurácii „Levočák“, kde nechýbali aj najbližší príbuzní bratov a príjemná hudba v podaní miestnych muzikantov.

Všetkým dobrodincom a priateľom chceme aj touto cestou vyjadriť našu vďačnosť za to, že ste boli počas uplynulých rokov s nami nielen v radostných, ale aj v ťažkých chvíľach. A v budúcnosti sa zverujeme do vašich modlitieb, lebo každé spoločenstvo, aj rehoľa, potrebuje takéto zázemie.

V krátkosti o histórii vzniku kustódie:

Bratia minoriti na Slovensku, vo svojej novodobej histórii po rozpade Československa, boli v roku 1993 začlenení do krakovskej provincie, ktorá ich veľkoryso podporovala. Začiatkom 90-tich rokov žili na území Slovenska už len niekoľkí bratia Slováci (P. Vavrinec Hlavatý, P. Odilo Mráz), a preto krakovská provincia nám poslala viacerých bratov (P. Luciána Boguckého, P. Adama Barana, P. Stanisława Roka, P. Mareka Tokarczyka a mnoho ďalších), ktorí postupne obnovovali nielen kláštory, ale predovšetkým našu minoritskú prítomnosť na území Slovenska. Ovocím ich pôsobenia boli aj mnohé rehoľné povolania do nášho rádu.

V septembri roku 2002 sa v Zuberci na Orave uskutočnila mimoriadna provinciálna kapitula Krakovskej provincie. Jej hlavnou náplňou bolo zvážiť vytvorenie rehoľnej kustódie na Slovensku. Kapitulní otcovia sa k otázke vyjadrili kladne. Slovenská kustódia začala teda svoje pôsobenie de iure dňom 1. januára roku 2003. Následne bolo ale potrebné zorganizovať prvé úradné kánonické zhromaždenie slovenských bratov na prvej kustodiálnej kapitule. Na nej si bratia museli zvoliť prvého vyššieho predstaveného (tzv. kustóda), kustodiálnu radu a gvardiánov kláštorov. Bolo treba tiež určiť najdôležitejšie úlohy a služby. Prvá slovenská kustodiálna kapitula sa uskutočnila v dvoch častiach: najskôr v dňoch 6 – 7. januára 2003 v Levoči, potom v dňoch 10. – 12. júna v Brehove. Prvým kustódom sa stal páter Lucián Mária Bogucki. Svoju úlohu zastával dve volebné obdobia po sebe (8 rokov). Na ďalšie dve volebné obdobia potom na jeho miesto zvolili bratia pátra Tomáša Lesňáka, kým v roku 2019 nebol znovu za kustóda zvolený páter Lucián.

Aktuálne máme na Slovensku štyri kláštory (Bratislava, Brehov, Levoča, Spišský Štvrtok). Na každom mieste okrem Levoče spravuje rehoľa aj farnosť. Kustódia má dnes 20 bratov. Niektorí pôsobia v zahraničí: páter Tomáš Lesňák slúži v Ríme ako generálny asistent; bohoslovec Peter Pikulík študuje teológiu v Serafínskom kolégiu v Ríme. Máme jedného postulanta, brata Jonáša Františka Čarného, ktorý svoj postulát prežíva v Gniezne v Poľsku.

Text: P. Jarosláv Cár OFMConv.; foto: br. Peter Pikulík OFMConv.