Levoča

Ľubotice: ľudové misie

Bratia Stanislav, Tomáš a Martin viedli v dňoch 4.-11. septembra ľudové misie v Ľuboticiach.

Bratia minoriti tu konali misie už v roku 2002 aj vtedy to bolo v rámci celoprešovských misií. Od toho času nastal výrazný pokrok. Ľubotice sa stali samostatnou farnosťou a podľa vyjadrenia brata Stanislava, ktorý tu bol pred tými 20-timi rokmi, vidno aj väčšiu účasť veriacich na misijnom programe. Miestni nás prijali veľmi žičlivo – najmä rodina Potocká, ktorá pre nás nádherne pripravila prízemie svojho domu, ale aj ostatné rodiny, ktoré nás pozvali na obed, či večeru. Veľmi dobre sme sa cítili u pána starostu aj v dennom stacionári pri krásne aktívnych senioroch. V živote farnosti sa angažuje 15 ružencových ruží, čo je na cca 3700 obyvateľov veľmi pekný počet. Mnohí prichádzali už vyše pol hodiny pred svätou omšou na posvätný ruženec. Tešila nás aj pekná účasť ľudí, ktorí prichádzali na sväté omše, ale aj tých, čo prišli na stavovské náuky, či detskú svätú omšu. A nejednalo sa len o počet, ale aj o pozornosť a nábožnosť. V tomto roku sa dvaja tunajší farníci hlásia do kňazského seminára. Sv. Ján Pavol II. povedal, že duchovné povolania sú odpoveďou, ktorú Boh dáva modliacej sa cirkvi...

V kostole i v obci vidno mnoho mladých rodín, ktoré predstavujú veľký potenciál. Deti v lete prežili zaujímavý denný tábor s duchovnou témou a aj počas misií boli ochotné pod vedením pani učiteľky Baňasovej nacvičiť si predstavenie Poslednej večere podľa videní bl. Anny Kataríny Emmerichovej. Brat Tomáš počas troch dní navštevoval miestu základnú školu v rámci hodín náboženstva. Sme radi, že viacerí reagovali na našu výzvu a napísali nám, čo ich oslovilo na misiách. Pred ľubotickou farnosťou je veľká výzva – stavba budovy fary. Veríme, že ľudové misie budú pre nich povzbudením aj pri tomto diele, ktoré môže pomôcť ešte viac využiť potenciál, ktorý je v tejto požehnanej farnosti.

Text: br. Martin Mária, foto: Ján Vysocký