Brehov

Brehov: Duchovné cvičenia OFS

V dňoch 23. – 26. mája 22 svetských františkánov absolvovalo duchovné cvičenia v Brehove.

Miestne bratstvo OFS sv. Alžbety Uhorskej v Levoči organizovalo v poradí už V. ročník duchovných cvičení pre svetských františkánov so svojim duchovným asistentom – exercitátorom  P. Martinom Mária Kollárom, OFMConv. V tomto roku  mimoriadne v máji v mesiaci Panny Márie sme sa venovali patrónke františkánskej rodiny. DC sme zahájili tradične v Levoči. Pre rekonštrukciu exercičného domu na Mariánskej hore sme sa netradične po májovej pobožnosti, sv. omši a vešperách v Kostole Ducha Svätého presunuli autami z Levoče do kláštora Stigmatizácie sv. Františka v Brehove.

V tomto roku 800-tého výročia stigmatizácie nášho serafínskeho otca Františka a v roku modlitby sme sa zišli z bratstiev: Považská Bystrica, Poprad, Stará Ľubovňa a Levoča. Po ubytovaní a večery sme sa spoločne predstavili a zoznámili sa s programom. V piatok na výročie posviacky Baziliky sv. Františka v Assisi pri svätej omši spojenej s rannými chválami sme prijali do formácie manželov Tulajdonovcov z MB Levoča. Po raňajkách sme sa venovali základnej téme D.C.: Panne Márii – patrónke františkánskej rodiny a vzťahu sv. Františka k nej. Páter Martin nám priblížil význam Porciunkuly pre sv. Františka a celý rád. P.M. si tento kostolík zvlášť obľúbila. Rozobrali sme si vzťah P.M. k Najsvätejšej Trojici. P. Martin nám priblížil Františkovu antifónu Svätá Panna Mária;  Pozdrav blahoslavenej Panne Márii; Pozdravenie čností; List rádu. Na ďalších prednáškach sme počúvali o zasvätení sa Nepoškvrnenej podľa sv. Maximiliána a o vývoji náuky o nepoškvrnenom počatí. Okrem prednášok sme mali dvakrát skrutáciu Sv. písma. P. Jozef Sukeník OFMConv. Nám premietol film o Božom služobníkovi bratovi Štefanovi Iglódym OFMConv. Sv. omše sme slávili v kláštornom kostole. V sobotu sme si obnovili sľuby profesie. Na D. C. sme absolvovali  krížovú cestu, poklony Sviatosti oltárnej, modlili sme sa františkánsky rozjímavý ruženec, korunku Božieho milosrdenstva, nacvičili sme františkánske piesne. Mali sme možnosť spovede a rozjímania. Pán Boh zaplať!

Už sa tešíme na ďalší ročník D.C. na budúci rok v septembri v Brehove, ak to bude Božia vôľa.

Sv. František:  „Bez pomoci Ducha Svätého nikto, ani jeden človek, nie je schopný urobiť nič dobrého.“

 Text: Ján Peter, tajomník miestneho bratstva v Levoči

Foto: Ján Peter, br. Martin Mária