Bratislava

Bratislava: Ekumenická bohoslužba

[20.1.2009] V rámci týždňa modlitieb za jednotu kresťanov, ktorý Cirkev slávi od 18. do 25. januára sa v kostole sv. Františka konala ekumenická bohoslužba. Zúčastnili sa nej zástupcovia z Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania.

Hlavnou myšlienkou tohtoročných modlitieb je citát z knihy proroka Ezechiela: „a budú jedno v tvojej ruke“ (Ez 37, 17). Celá pobožnosť sa niesla v tomto duchu. Predsedal jej p. Lucián M. Bogucki a evanjelickú cirkev zastupovala farárka z Bratislavy – Starého Mesta Erika Hláčoková a veriaci zo zboru v Starom Meste a Dúbravke.

V bohoslužbe slova sme počuli ako Boh prostredníctvom proroka Ezechiela oznámil svojmu ľudu Izraelu, že ich chce zjednotiť, čo symbolicky vyjadril spojením dvoch polien dreva. Tento obraz je výrečným znakom aj situácii dnešnej Cirkvi, ktorá trpí rozličnými rozdeleniami. Miestom, kde sa môžeme stretnúť je kríž – dve skrížene drevá, skrze ktoré Boh zjednocuje všetkých ľudí. Po bohoslužbe nasledovali prosby na rôzne úmysly. Spoločnou modlitbou „Otče náš“ sme si uvedomili, že všetci máme jedného Otca, a teda to, čo nás spája je oveľa silnejšie ako veci, ktoré nás možno rozdeľujú. Na záver sme ešte vyznali vieru v jedného Boha, podľa Nicejsko-carihradského vyznania viery.

Po bohoslužbe sme sa s bratmi a sestrami evanjelikmi stretli v kláštornom refektári na malom občerstvení, kde sme mali príležitosť sa troch viac spoznať.

Text: br. Pavol
Foto: br. Vladimír