Bratislava

Bratislava: Slávnosť Zjavenie Pána

[6.1.2009] Vo Vianočnom čase, presne 12 dní po Božom Narodení, Cirkev oslavuje sviatok Zjavenia Pána. Tento sviatok je nazývaný taktiež Epifania, z gréc. - znamená zjavenie, zviditeľnenie, oslávenie.


Tento sviatok nám pripomína zjavenie sa Ježiša Krista ako človeka trom kráľom. Preto sa niekedy tento sviatok nazýva aj sviatok Troch kráľov. Poklona Kráľov od Východu symbolizuje zjavenie sa novonarodeného židovského kráľa - Spasiteľa všetkých ľudí pohanským národom.

V tento deň sa požehnáva voda, krieda a kadidlo. Voda pokropíme naše príbytky a kriedou označíme veraje dverí na znak, že sme v našich príbytkoch prijali Vteleného Božieho Syna, a prosíme aby Kristus prebýval medzi nami v tomto novom roku, a aby všetci ktorý Ho hľadajú, našli Ho v našej rodine.

Sviatok Zjavenia Pána sme v plnosti jeho symbolov prežívali aj v našej minoritskej komunite v Bratislave. Popoludní bratia juniori navštívili kláštor františkánov a bratom priniesli dobrú novinu o narodení Pána. Našim vzájomným prianím bolo, aby sme svedectvom nášho života svedčili o Kristovi – Spasiteľovi všetkým ľuďom.

Po návrate domov nasledovalo požehnanie príbytkov bratov v našom kláštore. Miesta práce modlitby i odpočinku sme pokropili trojkráľovou vodou a označili kriedou na znak, že chceme Krista prijímať do svojho života každý deň znova. V duchu modlitby a za spevu kolied, prosili sme o Božie požehnanie a Božiu prítomnosť v našich každodenných povinnostiach, prácach, radostiach i v ťažkých chvíľach.

Text: br. Róbert
Foto: br. Tibor