Bratislava

Dvadsať rokov cirkevnej školy sv. Františka

V sobotu 17. júna v Bratislave sa konala oslava 20. výročia založenia cirkevnej školy Spojenej školy sv. Františka z Assisi.

Oslavy začali slávením svätej omše, ktorej predsedal bratislavský arcibiskup – metropolita Mons. Stanislav Zvolenský. Otec arcibiskup v kázni poukázal na výnimočnosť spojenia dňa osláv jubilea školy s liturgickou spomienkou Nepoškvrneného srdca Panny Márie. Okrem iného upozornil na slová, ktoré zaznamenal evanjelista, že Mária všetky udalosti a slová zachovávala vo svojom srdci a tým sa formovala. Následne hlavný celebrant prirovnal našich žiakov k Panne Márii hovoriac: „Každý chlapec a dievča zachováva vo svojom srdci slova u udalostí, ktoré žije od raného detstva vo svojej rodine a potom aj v škole a tým sa formuje. Aké je šťastné prostredie, keď srdce dieťaťa formujú podnety, ktoré sú krásne, hlboko ľudské, vznešené, pravdivé, spravodlivé, príkladné. Aké je šťastné prostredie, že existuje táka škola, kde sú učitelia, vychovávatelia, ktorí v takej pokore a vo vedomí vlastnej ľudskej krehkosti snažia sa vkladať do sŕdc tým, ktorí sú im zverení,  tieto vznešene podnety, aby aj ten chlapec a dievča, to dieťa, ale aj ten dospievajúci prežíval všetko tak, aby sa formoval, aby sa otvoril pre formovanie.“

Po svätej omši nasledoval bohatý kultúrny program pre rodičov a prítomných hostí, na ktorom vystúpili žiaci našej školy pod vedením jednotlivých učiteľov. Radostné chvíle osláv vzácneho jubilea dopĺňali spoločné rozhovory pri konzumovaní chutného guláša a pagáčov od našej šéfkuchárky pani Gizely. Potom sa účastníci zapájali do zábavných stanovíšť a EKO-workshopu, ktoré zorganizovali pani učiteľky v spolupráci s rodičmi.

Osláv 20. výročia cirkevnej školy sa zúčastnila aj riaditeľka Arcidiecézneho školského úradu Mgr. Viera Kyselicová a pani starostka mestskej časti Dana Čahojová spolu so svojím zástupcom Branislavom Záhradníkom. Pozvanie od pani riaditeľky Marty Sendekovej prijali tiež riaditelia cirkevných škôl Bratislavskej arcidiecézy, bratia minoriti a samozrejme učitelia a zamestnanci našej školy.

Spojená škola sv. Františka z Assisi vznikla pred dvadsiatimi rokmi vďaka iniciatíve bratov minoritov a niekoľkých aktívnych rodín z farnosti. Zriaďovateľom školy sa stal arcibiskupský úrad v Trnave. V súčasnosti na základnej škole a na gymnáziu študuje 765 žiakov. Pedagogický zbor tvorí 75 učiteľov a odborných zamestnancov a počet nepedagogických zamestnancov je 15. Od začiatku existencie školy sa starajú o jej duchovnú správu bratia minoriti.  

Text: br. Lucián; foto: M. Šimko, A. Gebauer, lmb