Bratislava

Bratislava: Slávnosť Nepoškvrnenej

V dňoch 29.11. až 7.12.2022 sa v minoritskom kostole sv. Františka v Bratislave konala Novéna pred slávnosťou Nepoškvrneného počatia Panny Márie.

Novénove pobožnosti boli každý deň o osemnástej hodine. V tomto roku témou deviatnika boli sviatosti - S Máriou hľadáme silu a prameň nášho posvätenia - sviatosti. Deviati kňazi pôsobiaci v dekanáte Bratislava – sever, počas deviatich dni nám priblížili jednotlivé sviatosti a ich dôležitosť na ceste viery. V posledný deň páter Adam Baran nás povzbudil k častejšiemu používaniu svätenín v našom živote.

Každý novénový deň bol sprevádzaný modlitbou svätého ruženca nielen v samotnom kostole, ale aj na uliciach mestskej časti Karlova Ves.

Vyvrcholením novény bola svätá omša, ktorej v deň slávnosti 8. decembra  predsedal spišsky diecézny administrátor, Mons. Ján Kuboš. Otec biskup vo svojom príhovore ukázal na Pannu Máriu ako na tú, ktorá dnešnému človeku jedinečným spôsobom ponúka návod na krásu: „byť zjednotený s Bohom poslúchaním vôle Nebeského otca a tak neprestajne napredovať vo viere, nádeji a láske.“

Srdečné Pán Boh zaplať všetkým, ktorí nám pomohli pripraviť túto slávnosť, aj tým, ktorí sa jej dennodenne pravidelne zúčastňovali.

Text: P. Adam Baran; foto: Miroslav Šimko