Aby boli jedno...

Od 18. do 25. januára každoročne prežívame týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.

K týmto modlitbám nás povzbudzujú slová z dekrétu o ekumenizme II. vatikánskeho koncilu: "Keďže sa dnes pod vplyvom milosti Ducha Svätého vo viacerých čiastkach sveta vyvíjajú modlitbou, slovom i skutkom mnohé úsilia, aby sa dosiahla tá plnosť jednoty, ktorú chce Ježiš Kristus, tento svätý, cirkevný snem vyzýva všetkých katolíckych veriacich, aby pochopili znamenia časov a horlivo sa zapojili do ekumenickej činnosti."


Prvý týždeň modlitieb za zjednotenie kresťanov v katolíckej Cirkvi uskutočnil sv. Vincent Pallotti v 19. storočí. Protestanti začali túto iniciatívu šíriť vo svojej cirkvi na začiatku 20. storočia. Kňaz Pavol Couturier uskutočnil v roku 1932 smelú iniciatívu spoločných modlitieb všetkých kresťanov. V dnešnej dobe týždeň modlitieb prebieha na celom svete. Tento týždeň bol vybraný preto, lebo sa končí pamiatkou Obrátenia sv. apoštola Pavla 25. januára. Neznamená to však, že len v tomto týždni sa máme modliť i obetovať na úmysel zjednotenia kresťanov. Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov je len osobitným časom modlitby, učenia sa tolerancie voči ostatným vyznavačom Krista a hľadaním príležitostí k zblíženiu.

Vo svojej Veľkňazskej modlitbe Kristus prosí nebeského Otca: "Svätý Otče, zachovaj ich v tvojom mene, ktoré si mi dal, aby boli jedno tak ako sme my jedno." Jednota kresťanov je veľkou túžbou Ježišovho Srdca. Kto pre tú jednotu pracuje, skladá Pánu Ježišovi najmilšiu obetu.


Slovo oecumenia pochádza z gréčtiny a znamená toľko ako "zaľudnený svet". V cirkevnom jazyku dostal špecifický význam - zjednotenie kresťanov. Prešli už časy vzájomných obžalovávaní a nenávisti. Po mnohých rokoch rozluky sa objavila túžba po zjednotení tým viac, že organizované bezbožníctvo sa vyhráža nielen katolíckej Cirkvi, ale i celému kresťanstvu. Nejednota kresťanov praje ateistom. Každý veriaci si musí urobiť spytovanie svedomia, čo on urobil, aby sa odlúčení bratia mohli k sebe priblížiť. Druhý vatikánsky koncil nás učí: "Katolícki veriaci sa majú bezpochyby starať v ekumenickej činnosti o oddelených bratov, modliť sa za nich, zhovárať sa s nimi o veciach týkajúcich sa Cirkvi, urobiť prvé kroky k nim. Ale predovšetkým musia sami úprimne a pozorne uvažovať o tom, čo obnoviť a podniknúť vo vlastnej katolíckej rodine, aby svojím životom vydávala vernejšie a jasnejšie svedectvo o učení a ustanoveniach, ktoré prostredníctvom apoštolov predložil Kristus."

Text: lmb