Rím: Stretnutie nových predstavených

Brat Martin sa v dňoch 15.-19. januára zúčastnil stretnutia nových predstavených našej rehole.
Stretnutie spolu 10 nových provinciálov, kustódov a sekretárov s generálnym ministrom, jeho radou a inými bratmi z vedenia našej rehole sa konalo v minoritskej generálnej kúrii v historickom centre Ríma.
V prvej prednáške brat Joaquin sa venoval výzvam, perspektívam, ťažkostiam a riešeniam v rehoľnom živote. Okrem iného poukázal na väčšiu dôležitosť nášho života než našich diel. Neraz je potrebné nechať bratom väčší priestor pre slobodné konanie, aj keď to môže spôsobiť napätie. Aj to by malo prispieť k nášmu rastu, k väčšej dôvere voči Bohu i bratom.
Brat Maurizio, generálny prokurátor nášho rádu, nám objasňoval spôsob komunikácie s vedením rehole, princípy vedenia provincie (kustódie), spravovania dobier. Upozornil nás, že každá provincia či kustódia má mať jedného brata zodpovedného za ochranu maloletých a zverejniť kontakt na neho na svojej webovej stránke.
Bratia Silvestru a Alejandro hovorili o posielaní informácií a fotografií pre webovú stránku a elektronickú databázu rehole.
Brat Marco, náš bývalý generálny minister a teraz biskup v Janove, na základe evanjeliového príbehu o sprevádzaní emauzských učeníkov (Lk 24, 13-35) hovoril o sprevádzaní bratov, keď sú zronení, majú ťažkosť vidieť Krista a jeho lásku vo svojom živote. Okrem iného hovoril o 3-dňových stretnutiach s kňazmi v 7 regiónoch jeho diecézy. Na týchto stretnutiach hovoria v prvom rade o svojej viere, nie o ťažkostiach v pastorácii. 
Brat Mimmo, generálny archivár, sa venoval téme archivovania našich dokumentov, ako aj toho, čo ostane po smrti brata.
Brat Leszek, ekonóm, hovoril o financiách, o prispievaní na chod rehole, na formáciu a o solidarite s chudobnejšími krajinami.
Brat Jan, generálny vikár, nám priblížil situáciu študentov magisterského (24 bratov) a postgraduálneho (47 bratov) štúdia v Ríme. Náklady na štúdium a vôbec na život v Ríme vzrástli najmä po začatí vojny na Ukrajine. 
Brat Valerio nám priblížil možnosti spolupráce s našou projektovou kanceláriou. V minulom roku sme spoločne zrealizovali projekt menších opráv v levočskom kláštore, najmä v miestnostiach, kde byvali utečenci z Ukrajiny. 
Brat Zdisław, generálny postulátor, nám predstavil proces blahorečenia. Momentálne máme v reholi 15 Božích služobníkov, u ktorých sa čaká na zázrak, ktorý by potvrdil ich svätosť. Začíname 4 procesy - vrátane toho na Slovensku - týkajúci sa brata Štefana Iglódyho.
Bratia si spoločne prezreli generálny archív, archív sekretariátu i generálneho postulátora. Päť intenzívnych dní  bolo zároveň príležitosťou na osobné rozhovory, lepšie spoznanie vedenia rehole, na spoznávanie Ríma, ako aj bohatej a pestrej histórie a súčastnosti Cirkvi.
 
Text: br. Martin Mária
foto: br. Alejandro