Sväté misie vo farnosti Chropov

Slová proroka Izaiáša zo 61 kapitoly prvý až tretí verš sa v týždni od 14. do 21. mája 2023 v čase svätých misií vo farnosti svätého Jána Nepomuckého Chropov  a vo filiálke Koválovec, stali skutočnosťou.

Duch Pána, Jahveho, je na Vás – drahí kňazi, pretože Vás Pán pomazal a poslal Vás hlásať radosť ubitým aj tu u nás v Chropove, obviazať zlomených srdcom v Koválovci, zajatcom smútku ohlásiť slobodu radosti, a spútaných hriechom oslobodenie cez sviatosť zmierenia. Ohlásili ste čas Pánovej milosti, a deň pomsty hriechu a pokušeniu. Boh cez Vás potešil všetkých zarmútených, aby ste dali utrápeným Chropova, Koválovca, ale aj Radošoviec a Viesky, aby ste nám dali veniec Božej milosti miesto popola, olej plesania namiesto smútku, rúcho radosti miesto sklesnutého ducha. A aj my všetci sme povolaní k tomu, aby sme sa cez získané milosti stali Dubmi alebo aj Javormi spravodlivosti, a to, čo Pán cez Vás do nás vštepil, nech je na ozdobu Matky Cirkvi.

Že sa toto všetko mohlo uskutočniť, ďakujeme na prvom mieste Pánu Bohu a hneď na druhom mieste, nášmu pánovi farárovi Karolovi Pôbišovi. Ďakujeme Vám vrúcne, náš drahý pán farár, že ste sa na zorganizovanie svätých farských misií podujali a pozvali ste otcov misionárov minoritov.

Ďakujeme Vám, drahí otcovia misionári, páter Stanislav Rok a páter Lucián Bogucki, za všetko – za sväté omše s misijnými kázňami, eucharistickú pobožnosť, stavovskú náuku pre ženy a mužov, za obnovu krstných a manželských sľubov, za krásnu pobožnosť chleba, za návštevu chorých a sviatosť zmierenia, za vysluhovanie sviatosti pomazania chorých a za pobožnosť na cintoríne i za požehnanie misijného kríža. A ak môžem celkom úprimne vyjadriť, tak čo mi najviac utkvelo v pamäti, tak to je úsmev a pohoda, ktoré z Vás vyžarujú. Ako ste raz povedali: ,, V tomto šalenom svete´´ stretnúť človeka, ktorý vyžaruje úsmev a pohodu je veľká vzácnosť a dar. Vy viete, kto Vám dôvod na úsmev dáva. Je ním Kristus -  náš Pán, a keď veríme v Jeho Lásku k nám, tak potom naozaj môžeme mať pohodu, pretože sme v bezpečí Jeho Milujúceho Srdca. Nech Vás na Vašej ceste sprevádza Panna Mária – Matka Cirkvi – Matka kňazov a Matka každého jedného z nás. Ďakujeme.

Text: Alena – Gabriela Javorská; foto: archiv OFMConv.