Sväté Misie vo farnosti Ptičie

Po sedemnástich rokoch sa vo farnosti Mena Panny Márie v Ptičí, s filiálkou Chlmec, uskutočnili sväté misie

( v dňoch 19. – 26.marca ). Zavítali otcovia minoriti – otec Lucián a otec Stanislav.

Veriaci sa na túto udalosť duchovne modlitbami a obetami pripravovali skôr, ale aj tak na začiatku misií vyvolávali sa u nich očakávania, ako budú vyzerať nasledujúce dni. Otcovia misionári sprostredkovali vo svojich misijných kázňach krásu a dôležitosť Božieho slova v živote veriaceho človeka. Mali sme možnosť obnoviť si krstné sľuby, manželia zase obnoviť si manželské sľuby či prijať sviatosť zmierenia. Duchovným zážitkom bola pobožnosť krížovej cesty odpustenia. Túto pobožnosť sme vykonali vo večerných hodinách po dedine, keď sme so zapálenými sviečkami a v ich svetle prežívali zamyslenia otcov misionárov pri jednotlivých zastaveniach. Vrcholom každého dňa bolo slávenie Eucharistie a na záver misií požehnanie misijného kríža a krížov, ktoré si priniesli veriaci do chrámu.

Som presvedčený, že misie priniesli duchovný úžitok verným i tým čo hľadajú v živote, možno práve vieru. Tak ako napísal apoštol Pavol, budem parafrázovať, „...čo otcovia misionári zasadili, nech Boh dáva vzrast“. 

Ďakujeme Bohu za čas misií, i Vám otcovia Lucián a Stanislav. Poďakovanie patrí aj otcovi Jozefovi – farárovi, ktorý misionárov pozval.

Nech čas svätých misií, za ktoré sme vďační, sú pre každého z nás začiatkom nového vzťahu s Kristom.

Text: Miroslav Kalanin; foto:Viera Hudáková, Annamária Demková a  Miroslav Kalanin