Ľudové misie vo Svite

Veriaci vo farnosti sv. Jozefa Robotníka vo Svite prežívali od 11.12.2022 do 18.12.2022 duchovnú obnovu – ľudové misie

spolu s misionármi  z rehole minoritov. Tieto misie sa vo farnosti konali po 10 rokoch. Pátri si pre veriacich pripravili misijné kázne s témami Obrátenie, Krst, Manželstvo, Eucharistia, Cirkev. Silným duchovným zážitkom bola obnova krstných i manželských sľubov, požehnanie chlebov, pomazanie chorých, stretnutie s mladými farníkmi. Veľmi dôležitou súčasťou misijného týždňa bolo každodenné vysluhovanie sviatosti zmierenia. V závere misii bol posvätený misijný kríž.

Príprava na Vianoce môže mať rôznu formu. Môže sa spájať s výzdobou príbytkov, stretnutiami, koncertami, ale nikdy nezanechá v srdci veriaceho človeka tak silnú stopu akou je stíšenie, modlitba a dotyk Božieho milosrdenstva. Pre nás veriacich to bol požehnaný čas duchovnej prípravy na príchod Božieho Syna. Misionári nás celým programom priviedli späť k hodnotám, ktoré sa v týchto časoch vytrácajú, na ktoré sa zabúda. Chvíle, ktoré sme počas misii prežili nás obohatili a zanechali v nás veľkú túžbu mať svoje srdce otvorené pre nášho Pána. Patrí im všetkým naša modlitba a úprimné poďakovanie.

Text: Veriaci zo Svitu; foto: archív OFMConv.