Ľudové misie v Trenčianskych Biskupiciach

V Trenčíne sa na prelome mesiacov máj a jún konali celomestké ľudové misie.

Toto krajské mesto je rozdelené na viacero farností. Každej z nich sa venoval osobitný misijný tím. Rehoľa minoritov evanjelizovala farnosť Trenčianske Biskupice. Táto štvrť je známa najstarším trenčianskym kostolom ako aj pokojnou dedinskou atmosférou, ktorú raz ročne úplne mení konanie známeho festivalu Pohoda. 

Ľudové misie má v našej reholi na starosti páter Stanislav Rok. Je skúsený misionár, preto on viedol hlavné modlitby a pobožnosti patriace tradične k ľudovým misiám (eucharistické adorácie, obnova krstných a manželských sľubov, požehnanie chlebov, pobožnosť zmierenia farníkov, vysluhovanie sviatosti pomazania či modlitby za zomrelých). Ako kazatelia a spovedníci sa k nemu pridali pátri Jozef Sukeník a Tomáš Vlček. Páter Tomáš venoval jeden z dní na misiách študentom v tamojšej leteckej škole, páter Jozef strávil niekoľko večerov s hŕstkou mladých ľudí, ktorí sa v tejto nie veľkej farnosti angažujú a pomaly v nej aj vďaka sviatosti birmovania nachádzajú svoje miesto. Pozval tiež farníkov na premietanie filmu a diskusiu o našom Božom služobníkovi Štefanovi. Tentokrát bol súčasťou tímu misionárov aj rehoľný brat, bol to br. Ondrej Pastva z Levoče. Ten ukázal, že kázanie a vysluhovanie sviatostí nie je jediný spôsob, ako osloviť ľudí evanjeliovým svedectvom. Pre manželské páry pricestovali taktiež z Levoče manželia Dzurňákovci. Tí v sobotu viedli katechézu o kresťanskom prežívaní tohto životného stavu, pričom ponúkanú náuku obohatili svedectvom ich vlastného života. 

Misie v Trenčíne priniesli niekoľko výnimočných momentov. Snáď najhlbšie sa ľuďom zapísal do srdca večer, počas ktorého sme v kostole pokrstili a pobirmovali dospelého konvertitu. Nech tieto sväté dni prinesú bohaté ovocie do sŕdc Trenčanov, na ktorých aj my ďalej pamätáme vo svojich modlitbách.   

br. Jozef Sukeník

Pán farár o misiách napísal: 

Misie boli pre všetkých farníkov milostivý čas. Každý deň prichádzali, priťahovaní silou Božieho slova, ktoré ohlasovali bratia minoriti. Jeden  z miništrantov to opísal slovami: „Všetko bolo na jedničku, super.“

Ďalší farník sa vyjadril: „Hoci sme boli v kostole dlhšie, lebo liturgické slávenia boli dlhšie, necítil som, žeby ma to zaťažovalo, naopak, bolo mi tam dobre.“

Veriaci odchádzali z jednotlivých slávností povzbudení a posilnení. Niektorí si vyriešili otázniky života skrze rozhovor, či svätú spoveď. Mnohí sa skrze ohlasované Božie slovo utvrdili vo viere a v poznaní, že sú milované Božie deti, ktoré nebeský Otec stále sprevádza.

Srdečná vďaka bratom Stanislavovi, Jozefovi a Tomášovi, že sa stali nástrojmi v Božích rukách, cez ktoré mohli veriaci z farnosti Trenčianske Biskupice prijímať Božiu lásku a milosrdenstvo. Takisto tí, ktorí sa stretli s bratom Ondrejom boli oslovení  jeho srdečnosťou a dobrotou vychádzajúcou z jeho pokorného a jednoduchého srdca.

V čase misií sme všetci mohli zakúsiť slová žalmu: „Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán, šťastný človek, čo sa utieka k nemu.“ (Ž 34,9)

Jaroslav Mujgoš, farár farnosti