Zhromaždenie rehoľných predstavených

V dňoch 23. – 24. apríla sa v Badíne uskutočnilo 9. zhromaždenie konferencie vyšších predstavených mužských a ženských reholí.

Zúčastnilo sa ho 53 predstavených, resp. ich delegátov. Ústrednou témou zhromaždenia bol komunitný život.

Svojou návštevou nás poctil aj apoštolský nuncius Mons. Nicola Girasoli, ktorý vo svojom príhovore zdôraznil dynamiku komunitného života. Kým v minulosti sa zdôrazňovala stabilita, dnes sa poukazuje najmä na kráčanie, flexibilitu. On za 40 rokov pôsobenia vo vatikánskej diplomacii bol viac-menej každých päť rokov posielaný do inej krajiny.

Premonštrát P. Marek František Drábek hovoril o duchovnom zneužívaní, o prílišnom pripútaní jednej osoby k druhej. Je dôležité nechať druhému priestor aj na to, aby sa mýlil, aby dozrieval tak rýchlo, ako je mu to vlastné. V opačnom prípade mu môže byť veľmi ublížené. P. Marek poukázal na skutočnosť, že Mojžišovi, ktorý bol veľmi blízky Bohu, poradil jeho svokor, pohanský madiánsky kňaz, ako má spravovať ľud. Aj nám niekedy môžu pomôcť ľudia, ktorí sa zdajú byť vzdialenejší od našej viery.

Online sme diskutovali aj s Mons. Cyrilom Vasiľom SJ, predsedom Rady pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života pri KBS. Na otázku o manipulácii uviedol, že do istej miery je manipulácia normálnym javom – keď sa snažíme niekoho presvedčiť o niečom, čomu veríme. Ak sa ukáže nesprávnosť argumentácie, neznamená to automaticky zlý zámer.

V závere nášho zhromaždenia medzi nás prišiel aj nový prešovský eparcha Mons. Jonáš Maxim. Hovoril nám o svojich skúsenostiach s mníšskym životom na Ukrajine. Žil aj v komunite studitov vo Ľvove, kde bola komunita menšia – 14 mníchov, pričom sa v pomerne veľkej miere venovali ľuďom tohto veľkého mesta a bol aj v komunite 32 mníchov pri dedine Univ, kde bol zvolený za predstaveného. Denne sa venovali 6 až 8 hodín spoločnej modlitbe. Okrem iného hovoril o tom, že mních je ten, ktorý sa podriaďuje, nasleduje, pripodobňuje sa Kristovi. Predstavený dokáže napomínať s láskou, ak vyhral boj s pokušením vlády. Nemilosrdný je ten, kto mlčí a nenapomína, ponecháva jed hriechu.

Vypočuli sme si aj správy o tom čo sa vykonalo a čo sa chystá v rámci spirituálnoteologickej, sociálnozdravotníckej, školskej a mediálnej komisie. Hudbou a spevom stretnutie obohatili bratia kapucíni.

Text: br. Martin Mária; foto: br. Martin Mária, archív KVRPS